Schildersbedrijf Geldrop
Google Beoordelingen
4.8

Algemene voorwaarden

Artikel 1 toepasselijkheid en begripsbepalingen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Schildersbedrijf Wilco Jansen, gevestigd en kantoorhoudende te Geldrop;
b. Zakelijke Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. Consument: een natuurlijke persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. Opdrachtgever: Zakelijke Opdrachtgever en Consument als bedoeld in bovengenoemde definities onder b en c;
e. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer;
f. Werk: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe te verwerken producten;
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Opdrachtnemer;
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: Per e-mail en per fax.
4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
6. Het door Opdrachtnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.
8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend.
2. Indien Opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van Opdrachtnemer aanvaardt, heeft Opdrachtnemer het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Opdrachtnemer is aanvaard.
2. Mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd, dan wel zodra Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen BTW en eventuele kosten.
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Opdrachtnemer gerechtigd om deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen reis-en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.

Artikel 5 Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Regiewerk

Indien Opdrachtnemer een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bijlevering van materialen, van Opdrachtgever op regiebasis heeft aanvaard, dan is de administratie van Opdrachtnemer bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht:
a. de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van Opdrachtnemer en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. water en energie kosteloos beschikbaar te stellen aan Opdrachtnemer;
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals maar niet uitsluitend vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens. Als Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt, dan mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij haar aanbieding daarop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening Opdrachtgever;
3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat, niet tot Opdrachtnemer behorende, werkzaamheden van derden en/of leveringen tijdig worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat die te wijten is aan Opdrachtgever (of doordat niet door Opdrachtnemer behorende werkzaamheden/en of leveringen tijdig worden verricht) dan is Opdrachtnemer gerechtigd de hiermee samenhangende kosten en/of wachtdagen/wachturen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8 Meerwerk

1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
2. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, een en ander voor zover dit meerwerk het gevolg is van:
– het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens Opdrachtgever tot wijziging (of aanvulling) van de oorspronkelijke overeenkomst;
– omstandigheden die voor Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te waren te voorzien zoals maar niet uitsluitend:
De omstandigheid dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet alle relevante gegevens heeft verstrekt;
Gewijzigde overheidsvoorschriften.
3. Onder meerwerk valt tevens (maar niet uitsluitend) het bewerken van eventueel houtrot, het vervangen van kitnaden en uitvoeren van stopverf reparaties.
4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig wijzen op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, tenzij Opdrachtgever de prijswijziging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 9 Levering en uitvoering van de prestatie

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn na te komen.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (oplevering) c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.
3. Wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht Opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever, het werk wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot het betalen van enige (schade)vergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om aan Opdrachtgever voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan Opdrachtgever in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om 50% van de totale hoofdsom van het overeengekomen werk in rekening te brengen zodra Opdrachtnemer is aangevangen met het verrichten van werkzaamheden.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij levering in gedeelten c.q. fases ieder voltooid gedeelde c.q. fase in rekening te brengen.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Opdrachtgever is alsdan de dan geldende wettelijke vertragingsrente verschuldigd aan Opdrachtgever cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
6. Opdrachtgever is daarnaast, nadat zij daartoe door Opdrachtnemer conform de Wet erop is gewezen en een termijn is gesteld om alsnog na te komen, ter zake buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd van 15% van de som van de hoofdsom;
7. Ter keuze van Opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding/opschorting/verrekening en tussentijdse opzegging

1. Opdrachtgever (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
2. Opdrachtgever (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten tot opschorting (uit welke hoofde dan ook) van zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
3. Indien Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Opdrachtnemer heeft, ziet Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
4. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is hij aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten en, indien van toepassing, schaden aan Opdrachtnemer te vergoeden. De vergoeding houdt in ieder geval in de volledige overeengekomen prijs voor het werk.
5. Indien Opdrachtgever in verzuim is jegens Opdrachtnemer in haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst dan is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

Artikel 12 Annulering

1. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot annulering tegen voldoening van de annuleringskosten. Opdrachtnemer is gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen nu hij het werk van te voren moet inplannen, materiaal moet inkopen en personeel voor het werk moet inhuren. De annuleringskosten bedragen:
a. bij annuleringen die plaatsvinden tot 16 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 20% van de overeengekomen prijs voor het werk;
b. bij annuleringen die plaatsvinden tot 8 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 35% van de overeengekomen prijs voor het werk;
c. bij annuleringen die plaatsvinden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 50% van de overeengekomen prijs voor het werk;
d. bij annuleringen die plaatsvinden tot 1 week voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 100% van de overeengekomen prijs voor het werk.
2. Annuleringen dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Artikel 13 Garanties

1. Opdrachtnemer garandeert dat het door hem opgedragen werk deugdelijk zal worden uitgevoerd en zal voldoen aan de toepasselijke normen en praktijkrichtlijnen.
2. Buiten de garantie vallen:
Gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld;
Kleine onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die nauwelijks zichtbaar zijn en die de deugdelijkheid van het werk niet aantasten.
Gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever heeft gewenst het werk op een bepaalde manier uit te laten voeren, ondanks de waarschuwing van Opdrachtnemer voor de kans op het ontstaan van gebreken;
Gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever niet voldoende of niet het juiste onderhoud heeft gepleegd aan het opgeleverde werk;
Gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage. Onder normale slijtage wordt in ieder geval verstaan veroudering en verkleuring;
Gebreken ontstaan door oorzaken die niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval onjuist gebruik, vandalisme en extreme weersinvloeden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden in gelijke mate voor de personeelsleden van Opdrachtnemer en voor derden waarvan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade (uit welke hoofde dan ook) die het gevolg is handelen of nalaten van Opdrachtnemer, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Opdrachtnemer gesloten verzekering.
5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zoals partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden afkomstig zijn. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn verricht.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de door de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
9. Elke vordering tot schadevergoeding van de zakelijke Opdrachtgever vervalt indien de vordering niet binnen 2 maanden nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen één jaar nadat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan ter zake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van Opdrachtnemer.
2. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt Opdrachtnemer onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om, indien deze hem jegens Opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Artikel 16 Overmacht

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, is Opdrachtnemer gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. Opdrachtgever kan aan de opschorting, wijziging of ontbinding van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
3. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 17 Faillissement, surseance, WSNP

1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling verkeert of tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten, tenzij de curator respectievelijk de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en voor de nakoming van de overeenkomst zekerheid stelt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kennis te nemen.

Schildersbedrijf Geldrop